BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Powiat Kwidzyński uruchamia rekrutację uczniów na rok szkolny 2018/2019 do projektu "Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński" realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Bloki dziedzin objęte wsparciem w ramach projektu (obszary):

 • matematyka, fizyka i informatyka
 • biologia i chemia
 • kompetencje społeczne
  (przy czym wsparcie w obszarze kompetencji społecznych skierowane jest do uczniów wykazujących uzdolnienia np. w takich przedmiotach, jak język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp., jednak nie do uczniów zainteresowanych edukacją artystyczną sensu stricto tj. muzyczną, plastyczną, taneczną itp.)

Formy wsparcia w ramach projektu:
Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać z:

 1. lokalnych form wsparcia:
 • zajęcia pozalekcyjne
 • warsztaty rozwijające kreatywność
 • refundacja kosztów dojazdu (stypendia)
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)
 1. form wsparcia o zasięgu regionalnym:
 • obozy naukowe,
 • konkursy indywidualne i zespołowe,
 • naukowe konferencje uczniowskie,
 • portal edukacyjny,
 • warsztaty specjalistyczne (projektowe),
 • spotkania i warsztaty autorskie
 1. akademickich form wsparcia:
 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning

Rekrutacja skierowana jest do:

 • uczniów VI i VII klas szkoły podstawowej,
 • uczniów II i III klasy gimnazjum,
 •  uczniów I-II klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Szczegółowe informacje o rekrutacji w obszarze: matematyka, fizyka i informatyka

 1. W w/w obszarze rekrutacja prowadzona będzie w trybie rekrutacji standardowej. Rekrutacja standardowa to nabór uczniów do projektu prowadzony corocznie przed rozpoczęciem realizacji form wsparcia w danym roku szkolnym.
 2. Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest w następujących etapach:
 1. złożenie wniosku o przeprowadzenie badań, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie,
 3. test uzdolnień kierunkowych.

Zainteresowany uczeń składa:

 • wniosek o przeprowadzenie badań, arkusz nominacji i oświadczenia w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, działającym w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul Grudziądzka 8 (tel. 55 279 21 19), w terminie do 29 czerwca 2018 r.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach (załącznik), korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

Liczba dostępnych miejsc łącznie: 8

W grupie gimnazjalnej-8

matematyka-

fizyka

Brak naboru w grupie szkól ponadgimnazjalnych

Terminy rekrutacji:

 • przygotowania do rekrutacji – do 05. 06. 2018 r.
 • rozpoczęcie rekrutacji – od 06. 06. 2018 r.
 • przyjmowanie zgłoszeń uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie – do 29. 06. 2018 r.
 • 01. 07. 2018 r. – 6. 09. 2018 r. – badania psychologiczne w PPP
 • do 6. 09. 2018 r. – ustalenie list uczniów piszących TUK
 • 8. 09. 2018 r. – przeprowadzenie TUK
 • do 15. 09. 2018 r. – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowych

Szczegółowe informacje o rekrutacji w obszarze: biologia i chemia oraz w obszarze kompetencje społeczne

W w/w obszarach prowadzona będzie rekrutacja standardowa w następujących etapach:

 1. złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. realizacja projektu kwalifikacyjnego,
 3. przekazanie rezultatu projektu,
 4. prezentacja projektów,
 5. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie, przy czym możliwe jest przeprowadzenie badań przed prezentacją projektów.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie składają wymagane dokumenty w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, działającym w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul Grudziądzka 8 (tel. 55 279 21 19), w terminie od 6 czerwca 2016 r. do 29 czerwca 2018 r.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

Terminy rekrutacji:

 • przygotowania do rekrutacji – do 5. 06. 2018 r.
 • rozpoczęcia rekrutacji – 6. 06. 2018 r.
 • przyjmowanie zgłoszeń uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie – do 29. 06. 2018 r. (możliwość ew. rozszerzenia akcji informacyjnej w wypadku niewielkiego zainteresowania lub dodania dodatkowych kryteriów w wypadku zbyt dużej liczby chętnych)
 • praca nad projektami kwalifikacyjnymi, możliwość skorzystania ze wsparcia nauczyciela – od 30. 06. 2018 r. do 9. 09. 2018 r.
 • przekazanie rezultatów projektów – do 10. 09. 2018 r.
 • prezentacja projektów, komisyjna ocena według określonych kryteriów – 14. 09. 2018 r.- po godz.14.00
 • przygotowanie list: rankingowej/zakwalifikowanych/rezerwowej – do 17. 09. 2018 r.
 • badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie – od 1. 07. 2018 r. do 17.09.2018r.

Liczba dostępnych miejsc w obszarach: biologia i chemia oraz kompetencje społeczne łącznie:10 , w tym

 • w grupach gimnazjalnych 7

biologia
chemia
obszar kompetencji społecznych,

 • w grupach ponadgimnazjalnych - 3:

chemia
obszar kompetencji społecznych

Dokładne informacje na temat rekrutacji we wszystkich obszarach w ramach projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza – Powiat kwidzyński"

Dokumenty do pobrania:

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP