Drukuj

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przypomina o obowiązku regularnego usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych. Nadmierne nagromadzenie sadzy może być przyczyną groźnego pożaru.

Zapchany przewód kominowy to także zła wentylacja a w konsekwencji zagrożenie niebezpiecznym wzrostem tlenku węgla w mieszkaniu. Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t. j. Dz. U. z 2019 poz.1186 ze zm.) w obiektach,
w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).