BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ogłasza otwarty nabór na partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego Wnioskodawcą będzie Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnerów do projektu w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020” osobiście lub drogą pocztową na adres: Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, Sekretariat pok. 212, ul. Kościuszki 29b, 82 – 500 Kwidzyn w terminie do 26.02.2020r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu).
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Do pobrania:

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja