BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Oferta sprzedaży pojazdów do utylizacji przejętych na własność Powiatu Kwidzyńskiego na podstawie art. 130a ustawy ? Prawo o ruchu drogowym.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie zaprasza do składania ofert cenowych na zakup 2 szt. pojazdów  usuniętych z terenu powiatu kwidzyńskiego w trybie art. 130a ustawy ? Prawo o ruchu drogowym przechowywanych na parkingu strzeżonym PHU ?GABRYŚ? Gabriel Jagielski przy ul. Kwidzyńskiej 35A w Gardei.
Zaoferowane do odpłatnego przekazania pojazdy przeznaczone są wyłącznie do utylizacji i złomowania,  w trybie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 ze zmianami).
  
Oferty mogą składać wyłącznie podmioty prowadzące stacje demontażu, złomowania i utylizacji pojazdów.
Podmioty powinny posiadać stosowną decyzję wydaną przez właściwy Urząd Marszałkowski oraz zgodę na transport i zbieranie odpadów dopuszczonych do odzysku (kod odpadów ? 160104 ? zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy).
Oferenci zobowiązani są do odebrania wszystkich pojazdów na własny koszt  w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych na zewnątrz logo oferenta i napisem ?Oferta na zakup pojazdów?.

Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinny zawierać:

  1. dane oferenta, dokładny adres, numer telefonu,
  2. zaświadczenie  o prowadzonej działalności gospodarczej,
  3. poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzję na prowadzenie działalności w zakresie recyklingu pojazdów,
  4. zobowiązanie do likwidacji i utylizacji wszystkich pojazdów,
  5. proponowaną cenę za pojazd (netto).

Przy ofertach tej samej wartości oferenci zostaną poproszeni o złożenie oferty z ceną ostateczną.

Oferty prosimy składać na piśmie w zamkniętych kopertach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 29b w Biurze Obsługi Interesanta w terminie do dnia 15.04.2014 r., do godz. 10.00.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat pojazdów można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 55 646 5058.

Pojazdy oferowane do zbycia można obejrzeć, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tel. 55 275 14 94, na parkingu strzeżonym PHU ?GABRYŚ? Gabriel Jagielski w Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 35A, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 ? 13.00.

Powiat Kwidzyński zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty sprzedaży bez podania przyczyn.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.04.2014r. o godzinie 10.10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b, w sali narad pok. 111.

Wykaz pojazdów przeznaczonych do sprzedaży zawiera załącznik nr 1.

 

  Starosta Kwidzyński
Jerzy Godzik


                                   
                               
Załącznik nr 1 do oferty sprzedaży:

Wykaz pojazdów przeznaczonych do zbycia w celu utylizacji:

Lp. Rodzaj pojazdu Marka, typ, model Numer rejestracyjny Numer VIN Rok produkcji
1. Samochód osobowy BMW 318 nie rejestrowany WBAAK150602330773 1987
2. Motorower LONGIA nie rejestrowany L4HGTBBP6C6002919 Nie ustalono

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja