Drukuj

Wydłużony termin ważności karty parkingowej do 30.06.2015 r. Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2014 r. utracą z dniem 1 lipca 2015 r. swoją ważność.

Uwaga! Jeśli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo, to utraci swoją ważność z dniem 1 lipca 2015 r.

Ważne! Od dnia 1 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów
o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedziba placówki.

Dla mieszkańców powiatu organem wydającym kartę parkingową jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70, tel. (055) 247-26-96, tel./fax/ 055-272-80-80, który udziela szczegółowych informacji na temat zasad wydawania kart parkingowych oraz na stronie http://bip.pzon.powiat.malbork.pl
Druki wniosków są dostępne również w siedzibie PCPR w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30.