Drukuj

W dniu 10 grudnia 2015 r. na terenie Muzeum w Kwidzynie odbyło się szkolenie obronne poświęcone tematyce ochrony zabytków pn.: ?Ochrona zabytków na terenie powiatu kwidzyńskiego w warunkach zagrożenia wojennego lub sytuacji kryzysowej? zorganizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie oraz Muzeum w Kwidzynie.

W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Kwidzyński Andrzej Fortuna, Pełnomocnik Starosty Kwidzyńskiego Bogdan Dubik, Kierownik Muzeum w Kwidzynie Janusz Cygański, pracownicy Muzeum Zamkowego w Malborku Beata Stawarska, Tadeusz Erdon oraz Piotr Sieradzki, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Łukasz Kowalczyk, Powiatowy Konserwator Zabytków w Kwidzynie Wiesław Gałkowski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie Bożena Pajewska, Wójt Gminy Ryjewo Sławomir Słupczyński, Sekretarz Gminy Ryjewo Małgorzata Kubic, Radny Powiatu Kwidzyńskiego Tomasz Frajnagiel, Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie Sławomir Bogiel, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kwidzynie Jan Chodukiewicz, Kierownik Sekcji Kontrolo-Rozpoznawczej KP PSP w Kwidzynie Jacek Juchta, I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji Jarosław Łapacz, KPP w Kwidzynie Karol Kiziniewicz, Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie Jan Komoszyński, Zakład Karny w Kwidzynie Sebastian Szulc, Prezes OSP Powiatu Kwidzyńskiego Ryszard Mówiński, Komendant formacji POADA w Kwidzynie Andrzej Wróblewicz, UM w Kwidzynie Andrzej Szpala, UMiG Prabuty Tomasz Kozakiewicz, UG Sadlinki Karolina Czarnowska, UG Kwidzyn Jacek Findling, UG Gardeja Andrzej Gimiński.

Podczas szkolenia Pełnomocnik Starosty Kwidzyńskiego w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Bogdan Dubik omówił szczegółowo stan organizacyjno ? prawny ochrony zabytków zarówno w prawie międzynarodowym, jak i ustawodawstwo krajowe. Kolejnym punktem spotkania było omówienie podstawowych zasad organizacji podczas opracowywania planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, który omówił inspektor ds. obronnych, kryzysowych i obrony cywilnej Starostwa Powiatowego Łukasz Kowalczyk. Prezentację poświęconą roli służb, inspekcji i straży w ochronie zabytków przedstawił przedstawiciel KP PSP w Kwidzynie mł. bryg. Jacek Juchta.

W dalszej części uczestnicy spotkania zapoznali się z historią Zamku w Kwidzynie oraz powstania Muzeum w Kwidzynie przedstawioną przez Janusza Cygańskiego Kierownika Muzeum w Kwidzynie. W kolejnym punkcie spotkania pracownik Muzeum Zamkowego w Malborku odpowiedzialny za ochronę obiektu Piotr Sieradzki przedstawił prezentację poświęconą ochronie obiektów zabytkowych w przypadku ataków terrorystycznych, niebezpiecznych zjawisk społecznych, kradzieży i włamań. Jako kolejny punkt spotkania uczestnicy szkolenia dowiedzieli się o formach zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu Muzeum w Kwidzynie, które przedstawił inspektor ds. bhp i ppoż Muzeum Zamkowego w Malborku Tadeusz Erdon.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia zapoznali się z praktycznymi metodami ochrony zabytków na terenie Muzeum w Kwidzynie.