Drukuj

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego zaprasza do składania ofert na realizację szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019.

Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11, dziewcząt urodzonych w 2005r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019.
Szczepienia profilaktyczne dziewcząt, powinny być przeprowadzone w schemacie 3 dawkowym.

Działając na podstawie pkt IV. ppkt. 1 Zleceniodawca informuje o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 20.10.2017 r.  

Było:

II. Zasady przygotowania i złożenia oferty

10.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 26.09.2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, pok. 212 – sekretariat, ul. Kościuszki 29, 82-500 Kwidzyn.

11.Oferta przesłana Pocztą Polską lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby ogłaszającego konkurs do dnia 26.09.2017 r. do godz. 10.00

III. Wybór ofert do realizacji

3.Pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 26.09.2017 r, o godzinie 10.05, w sali 214, Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29 b, i będzie miało charakter jawny.

Jest:

II. Zasady przygotowania i złożenia oferty

10.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 20.10.2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, pok. 212 – sekretariat, ul. Kościuszki 29, 82-500 Kwidzyn.

11.Oferta przesłana Pocztą Polską lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby ogłaszającego konkurs do dnia 20.10.2017 r. do godz. 10.00

III. Wybór ofert do realizacji

3.Pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 20.10.2017 r, o godzinie 10.05, w sali 214, Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29 b, i będzie miało charakter jawny.

 

oraz o wprowadzeniu zmian w umowie

Było:

§ 14.

1. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
3. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.
4. Wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne oświadczenia, dla których w Umowie została przewidziana forma pisemna, składane będą osobiście przez Stronę za pokwitowaniem odbioru lub drogą elektroniczną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres e-mail  zleceniobiorcy  lub Zleceniodawcy, pod rygorem uznania za niedoręczoną. Wszelkie zmiany adresów Strony będą komunikować sobie niezwłocznie pod tym samym rygorem. Strony oświadczają, że ich aktualne adresy e-mail i numery telefonu  są następujące:

Jest:

1. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Zleceniodawca dopuszcza wydłużenie terminu wskazanego w § 3 pkt 1 w przypadku sytuacji niezależnych od Zleceniobiorcy i na jego pisemny uzasadniony wniosek, w tym niedostępności szczepionki na rynku.
3. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
4. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.
5. Wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne oświadczenia, dla których w Umowie została przewidziana forma pisemna, składane będą osobiście przez Stronę za pokwitowaniem odbioru lub drogą elektroniczną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres e-mail  zleceniobiorcy  lub Zleceniodawcy, pod rygorem uznania za niedoręczoną. Wszelkie zmiany adresów Strony będą komunikować sobie niezwłocznie pod tym samym rygorem. Strony oświadczają, że ich aktualne adresy e-mail i numery telefonu  są następujące:

Teksty jednolite zaproszenia oraz umowy znajdują się w załączeniu.

01_Zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf01_Zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf

02_Umowa_zal_2.pdf

Formularz_ofertowy-zal1.doc

zal_nr_1-Formularz_zgody-niezgody_na_szczepienie_przeciwko_wirusowi_HPV.docx

zal_nr_2-Kwalifikacja_do_szczepienia.docx

zal_nr_3-Ankieta_satysfakcji.docx

zal_nr_4-Rejestr_szczepien.docx

zal_nr_5-Rozliczenie_ilosciowe_wykonanych_szczepien.docx

zal_nr_6-Karta_szczepienia.docx

zal_nr_7-Sprawozdanie_ze_spotkan_informacyjnych.docx

zal_nr_8-Zaswiadczenie_o_dokonanym_szczepieniu.docx

zal_nr_9-Harmonogram_realizacji_działan.docx