Drukuj

Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Pragnie poinformować o zmianie terminu składania ofert otwartego naboru na partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego Wnioskodawcą będzie Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnerów do projektu w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020 z terminu 26.02.2020r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu) na termin terminu 28.02.2020r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu