Drukuj

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie apeluje o właściwą eksploatacją przewodów kominowych i urządzeń grzewczych.

W ubiegłym tygodniu doszło aż do pięciu pożarów spowodowanych zapaleniem się nagromadzonej sadzy w przewodzie kominowym. Do tego rodzaju zdarzeń dochodziło na terenie całego powiatu, w tym w Sadlinkach, Pawłowie, Cyganach i Kwidzynie. Straż Pożarna przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącym ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, należy regularnie usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych. W domach opalanych paliwem stałym np. węglem lub drewnem, należy to robić cztery razy w roku. Dwa razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym i co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej, należy usuwać zanieczyszczenia w przypadku palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych usuwamy raz w roku. Ponadto Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych obowiązek okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, zarówno dymowych, jak i spalinowych oraz wentylacyjnych.