BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Samorządowcy powiatu kwidzyńskiego podpisali list intencyjny

We wtorek 19 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie burmistrzowie i wójtowie oraz przewodniczy rad powiatu i gmin podpisali list intencyjny ws. budowy obwodnicy Miasta Kwidzyna. W planach duża obwodnica miałaby połączyć rondo w Baldramie, które prowadzi kierowców na most przez Wisłę, z Dankowem i dalej ze wsią Bądki poprzez istniejącą już "małą" obwodnicę.

Poniżej jego treść:

List intencyjny
dotyczący stanowiska w zakresie
obwodnicy miasta Kwidzyna

My, niżej podpisani przedstawiciele samorządów z terenu powiatu kwidzyńskiego, mając na celu wszechstronny rozwój społeczno-gospodarczy powiatu kwidzyńskiego i jego gmin oraz województwa pomorskiego wyrażamy zdecydowane poparcie dla realizacji obwodnicy miasta Kwidzyna. Podkreślamy, iż powyższe zadanie uwzględnia oczekiwania i postulaty zgłaszane w tym zakresie przez mieszkańców naszego powiatu, samorządy oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

Uważamy, iż realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej powiatu i gmin oraz województwa poprzez poprawę spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego. Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi usprawnienie połączeń pomiędzy regionalnymi i subregionalnymi ośrodkami rozwojowymi, do których Kwidzyn jest zaliczany. Budowa obwodnicy jest szczególnie istotna dla gmin naszego powiatu, w tym dla miasta Kwidzyna, który stanowi ważne centrum rozwoju gospodarczego dla południowo-wschodniej części województwa. To uprzemysłowione i jednocześnie bardzo istotne zaplecze przetwórcze dla rolników powiatu i regionu. Jesteśmy przekonani, iż realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości podróżowania, zwiększenia przepustowości i jakości połączeń transportowych oraz wzmocnienia spójności powiatu. Miasto Kwidzyn – intensywnie zamieszkałe – zostanie odciążone od ruchu tranzytowego. W szerszym aspekcie nastąpi także poprawa dostępności do portów i lotnisk dla naszych mieszkańców, co w obecnym czasie jest bardzo istotne.

Jesteśmy przekonani, iż przedsięwzięcie to jako element rozbudowy infrastruktury w powiecie przyczyni się do zwiększenia jego atrakcyjności pod względem inwestycji i zatrudnienia. Będzie jednocześnie zdecydowanym krokiem na rzecz usuwania barier przestrzennych w przepływie ludzi i towarów, a także ułatwieniem w zakresie dostępności do obszarów inwestycyjnych i gospodarczych oraz odciążeniem układu komunikacyjnego miasta Kwidzyna. Kierując się troską o naszych mieszkańców pragniemy podkreślić, iż bardzo istotne dla nas jest utrzymanie wysokiej aktywności inwestycyjnej kapitału zagranicznego w powiecie kwidzyńskim, co w sposób bezpośredni przekłada się na miejsca pracy.

Z dużą dozą optymizmu przyjęliśmy do wiadomości zapisy ujęte w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, który w punkcie Rozwój regionalnej i ponadregionalnej sieci drogowej, koncentruje się na budowie i modernizacji dróg w dostosowaniu do parametrów funkcjonalno-technicznych i standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego – redukujących uciążliwość w obszarach zabudowy, w tym wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszary zabudowane poprzez budowę obwodnic – określa - po roku 2020 – m.in. obwodnica Kwidzyna w ciągu drogi nr 55. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację ustanowiono Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

Dodatkowym argumentem za podjęciem tej inwestycji jest także fakt, że wiele działań już podjęto w ciągu minionych lat, w które zaangażowane były samorządy powiatu kwidzyńskiego. W latach 2002-2004 GDDKiA podpisała porozumienie, a następnie umowę z miastem Kwidzyn w sprawie sporządzenia, wykonania i sfinansowania prac studialno-koncepcyjnych obwodnicy. Dzięki temu powstała wielobranżowa koncepcja budowy obwodnicy. Wydano wspólnie na ten cel ponad 746 tys. zł. Ponadto planowana obwodnica została uwzględniona w dokumentach planistycznych gmin: Kwidzyn, Gardeja, oraz miasta Kwidzyn. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencja Nieruchomości Rolnych) zadeklarował przekazanie pod tą inwestycję gruntów należących do Skarbu Państwa.

Biorąc pod uwagę powyższe uważamy, iż istnieje konieczność realizacji przedmiotowego zadania, natomiast ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania działań w tym zakresie jest wysokie. Dlatego też wyrażamy zdecydowane poparcie dla tej bardzo istotnej inwestycji, która jest jednym z najważniejszych obecnie dla nas przedsięwzięć o charakterze ponadlokalnym.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja