Drukuj

Dnia 20 maja 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych nr 2 w Kwidzynie im. Marii Skłodowskiej- Curie, odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku szkoły w ramach projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem" realizowanego w ramach Osi priorytetowej: 4. Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podczas wydarzenia miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi przez Panów: Janusza Lewandowskiego - Posła do Parlamentu Europejskiego, Mieczysława Struka – Marszałka Województwa Pomorskiego, Jerzego Godzika – Starostę Kwidzyńskiego, Jerzego Śniega – Przewodniczącego Rady Powiatu, Grzegorza Panasiuka – dyrektora Novapol sp. z o.o. oraz Henryka Czyżewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania historii budynku zaprezentowanej przez Pana Antoniego Barganowskiego.

Pan Mirosław Bator – kierownik projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem" zaprezentował informacje o projekcie.

W Projekcie dokonano modernizacji i zakupiono wyposażenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie im. Stanisława Staszica, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz zakupu wyposażenia do pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.

Patronat nad Pracownią wytworów papierniczych i przetwórstwa papierniczego zgodził się sprawować Pan Profesor Paweł Wandelt – naukowiec z zakresu celulozownictwa.

Po wystąpieniach odbył się „Spacer po szkole”, wszyscy zgromadzeni uczestnicy mieli możliwość zobaczyć efekty prac po remoncie szkoły, jak i również zakupiony sprzęt w ramach projektu.