BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Po raz dziewiąty zostały przyznane Honorowe Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego i Starosty Kwidzyńskiego oraz Doroczne Nagrody Kulturalne i Sportowe.

Uroczystość odbyła się w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie. Uroczystości przewodniczyli starosta kwidzyński Jerzy Godzik i przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Andrzej Zwolak, a wśród gości można było zauważyć posła na Sejm RP Jerzego Kozdronia, burmistrzów, wójtów oraz radnych z gmin powiatu. Nagrody wręczane są osobom oraz instytucjom za szczególne osiągnięcia na rzecz mieszkańców powiatu oraz za praktyczne wdrażanie w życie idei samorządności. Od 2005 roku w powiecie kwidzyńskim przyznawane są również nagrody starosty za wybitne wyniki w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wyniki sportowe i ich zasłużonych trenerów i działaczy sportowych.

Podczas uroczystości Andrzej Zwolak, Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego, przypomniał, że od 1999 roku powstały samorządy, które wiele dobrego uczyniły dla społeczności lokalnych i wtedy też powstało mnóstwo organizacji pozarządowych działających do dnia dzisiejszego. Na nagrodzenie pracy za 2007 r. zasłużyły takie organizacje, jak Stowarzyszenie Absolwentów WSZ ?Nasza Europa?.

Starosta Jerzy Godzik, składając gratulacje nagrodzonym, oświadczył, że odebrał w Warszawie nagrodę za zajęcie przez powiat kwidzyński dziewiątego miejsca w rankingu powiatów, organizowane każdego roku przez Związek Powiatów Polskich. Starosta podkreślił, że nie byłoby tego wyróżnienia dla powiatu, gdyby nie aktywność osób, które otrzymały nagrody.

Honorowa Nagroda Przewodniczącego Powiatu Kwidzyńskiego za praktyczne wdrażanie w życie idei samorządności

Stowarzyszenie Absolwentów WSZ ?Nasza Europa?. Nagroda za wkład w kreowanie idei państwa obywatelskiego poprzez wdrażanie w życie zasad samorządności. Stowarzyszenie realizuje pionierskie działania w duchu przedsiębiorczości. Jest wydawcą bezpłatnej publikacji Panorama regionu, która dociera niemal do każdego gospodarstwa domowego w powiecie. Prezentuje informacje samorządów terytorialnych, organizacji, osób fizycznych, przedsiębiorstw oraz uczelni. Podnosi świadomość społeczną w obszarze szeroko rozumianego rynku pracy, zmienia mentalność osób wykluczonych społecznie i powracających na rynek pracy. Pomaga zrozumieć, że można wiele osiągnąć poprzez organizowanie się w zespoły skupione wokół organizacji pozarządowych i innych podmiotów prawnych i fizycznych. Dzięki inicjatywom podejmowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów WSZ ?Nasza Europa? ok. 300 osób zmieniło swój status  zawodowy.

Niezależny Klub Samorządowy Radnych Gminy w Ryjewo. Nagroda za praktyczne wdrażanie w życie idei samorządności na terenie Gminy Ryjewo. Niezależny Klub Samorządowy Radnych Gminy w Ryjewo powstał w 1999 roku. Obecnie liczy 9 członków (radnych) oraz 2 członków honorowych. Klub nie tylko aktywnie uczestniczy w pracach Rady Gminy Ryjewo, ale też w życiu całej społeczności gminy i powiatu. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć samorządowych, społeczno-kulturalnych oraz imprez.

Zygfryd Wendt, społecznik i pisarz. Nagroda za praktyczne wdrażanie w życie idei samorządności oraz wkład w budowę tożsamości lokalnej mieszkańców powiatu. Zygfryd Wendt jest urodzonym społecznikiem i patriotą. Jego aktywność uwidoczniła się w działalności Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego, którego był założycielem i przewodniczącym oraz pracach Komisji Uwłaszczeniowej Rady Miasta Kwidzyna. Zygfryd Wendt jest miłośnikiem ziemi kwidzyńskiej. Spektakularnym efektem jego zainteresowań jest książka ?Katarynka ? graniczna struga?, poświęcona zmaganiom o panowanie nad doliną Wisły oraz problemom walki ówczesnej ludności z zagrożeniami ze strony wiślanego żywiołu.

Honorowa Nagroda Starosty Kwidzyńskiego za wybitne 
osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego

Kwidzyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy w Kwidzynie. Nagroda za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego w zakresie organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Kwidzyńskie WOPR istnieje od 1999 r. Od dwóch lat funkcjonuje jako specjalistyczne stowarzyszenie kultury fizycznej, działające na obszarze powiatu kwidzyńskiego. WOPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie jest między innymi organizatorem pogadanek dla dzieci i młodzieży, zajęć pływackich, szkoleń motorowodnych i ratowników WOPR. Ratownicy WOPR zabezpieczają kąpieliska, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, korzystających z akwenów wodnych powiatu. Wysiłek kwidzyńskich ratowników jest doceniany przez struktury wojewódzkie WOPR, czego dowodem są liczne dyplomy i nagrody.

Ks. Infułat Jan Oleksy, proboszcz parafii p.w. Św. Wojciecha w Prabutach oraz prepozyt Kapituły Pomezańskie. Nagroda za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego. Ksiądz Infułat Jan Oleksy pełni funkcję zwierzchnika Dekanatu Prabuckiego. Swoją posługę kapłańską sprawuje od ponad 40 lat, z tego ponad 25 lat w Prabutach. Przez te wszystkie lata dał się poznać jako dobry gospodarz i organizator. Podjął wiele przedsięwzięć remontowych w lokalnych zabytkowych obiektach sakralnych. Dzięki staraniom ks. infułata została przywrócona do dawnej świetności konkatedra. Kilka lat temu prabucka parafia przekazała miastu Kościółek Polski, który jest obecnie wykorzystywany jako izba pamiątek. Jako duszpasterz ks. Jan Oleksy wkłada wiele wysiłku, aby wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Prabuty przekazać poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za Małą Ojczyznę.

Firma Rzeźnia, Masarnia, Sprzedaż Mięsa i Wędlin Norbert Kawski. Nagroda za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. To firma rodzinna, istnieje od  1989 r. Zajmuje się ubojem trzody, rozbiorem mięsa wieprzowego i wołowego, produkcją mięsa konsumpcyjnego, wędlin i różnego rodzaju wędzonek oraz ich dystrybucją. Firma Norberta Kawskiego może być wzorem dla innych przedsiębiorstw rodzinnych. Pierwsza siedziba firmy znajdowała się w Kwidzynie przy ul. Mickiewicza 12. Początkowo zatrudniała cztery osoby. Obecnie nowoczesna masarnia mieści się w Ryjewie, zatrudnienia ok. 80 osób. Prowadzona produkcja przetwórcza nie tylko spełnia wymogi weterynaryjno-sanitarne Unii Europejskiej, ale też cieszy się niesłabnącym uznaniem konsumentów. Od lat firma zdobywa nagrody w konkursach. W 2007 r. została nagrodzona za wysoką jakość czterech produktów, w konkursie zorganizowanym przez Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego ?Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym? (konkurs organizowany pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Forma uzyskała też tytuł Polskiego Producenta Żywności 2007 roku, w branży mięsnej.

Nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury

Edward Budyś, emerytowany nauczyciel. Nagroda została przyznana za całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury. Edward Budyś od 1964 roku z dużym zaangażowaniem prowadzi zespoły wokalne i instrumentalne, m.in. Decyma, Aura, Pikolo, Gracja. Zespoły te uczestniczyły w ponad 250 festiwalach i przeglądach piosenki, zdobywając liczne nagrody. Edward Budyś jest autorem kilkudziesięciu piosenek dziecięcych, młodzieżowych i turystycznych oraz licznych pieśni religijnych, w tym wielu kolęd. Jest także autorem ?Hymnu Samorządowców?, śpiewanym podczas Dni Powiatu Kwidzyńskiego. Inicjował wiele imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy Sadlinki i powiatu kwidzyńskiego, w tym Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek, Spotkania z Piosenką Biesiadną. Mimo emerytury nie wycofał się z życia artystycznego. Nadal komponuje. Od trzech lat prowadzi zespół wokalny Duodecyma, składający się z członkiń emeryckiego koła Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Sylwia Tatara, kustosz zbiorów działu historii i etnografii Muzeum Zamkowego w Kwidzynie. Nagroda za kształtowanie i utrwalanie tożsamości regionalnej, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu i lokalnych tradycji oraz promowanie rodzimej historii. Sylwia Kawska -Tatara była jednym z inicjatorów powstania koła PTTK Liwieniec w Prabutach. W latach 2003-2007 pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ?Pojezierze? w Prabutach. Jest autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat historii i etnografii regionu. Współpracuje z zespołem redagującym Zeszyty Kwidzyńskie, wydawane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej. Jeden z Zeszytów poświęcony został w całości problematyce historii Prabut i okolic. Zorganizowała stałą ekspozycję regionalną mieszczącą się w Bramie Kwidzyńskiej w Prabutach. Sprawuje nad nią opiekę merytoryczną. Wystawa prezentuje zbiory Wernera Zebrowskiego, przedwojennego mieszkańca Prabut. W 2005 roku przekazał on swoją kolekcję miastu.

Grupa Folklorystyczna ?Powiślanki?. Nagroda została przyznana za wkład w propagowanie tradycji ludowej Powiśla i budowę tożsamości lokalnej mieszkańców powiatu. Aktywność zespołu Powiślanki wpisuje się w działalność Towarzystwa Folklorystycznego Dolnego Powiśla. Dzięki udziałowi w licznych imprezach folklorystycznych i masowych w powiecie oraz poza nim, członkowie zespołu ocalają od zapomnienia unikalną kulturę ludową Powiśla. Działalność Powiślanek zaowocowała licznymi sukcesami. Grupa jest głównym organizatorem Ogólnopolskich Spotkań Kapel i Zespołów Ludowych ?Folklor i Biesiada? w Kwidzynie. Organizuje i prowadzi cykliczne spotkania ?Poznajmy się bliżej?. W 2007 r. zespól zdobył wyróżnienie na IV Pomorskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych, Biesiadnych i Kapel Podwórkowych im. Świętego Andrzeja w Debrznie.

Ryszard Rabeszko, rzeźbiarz ludowy, prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych, członek Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagroda za wkład w rozwój kultury Powiśla i kultywowanie rodzimej tradycji ludowej. Działalność artystyczną i w zakresie animacji kultury związał w szczególności z Rodowem. Był inicjatorem odbywających się tam plenerów artystycznych: początkowo tylko malarskich, obecnie rzeźbiarsko-malarskich. Coroczne plenery stały się ciekawą i wartościową propozycją kulturalną dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego i turystów. Ryszard Rabeszko aktywnie działa na rzecz szeroko pojętej edukacji. Prowadzi między innymi zajęcia w Zielonej Szkole w Rodowie oraz w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa.

Nagroda w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Agata Komuda, lekkoatletka. Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe w 2007 roku, w którym zdobyła brązowy medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce, w rzucie oszczepem oraz zdobycie mistrzostwa makroregionu pomorskiego w lekkiej atletyce w konkursie rzutu oszczepem. Agata Komuda jest mieszkanką Prabut, uczy się w II Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie. Trenuje pod kierunkiem Jędrzeja Krasińskiego w Kwidzyńskim Klubie Lekkoatletycznym Rodło. Doskonale godzi uprawianie sportu z nauką. Jest osobą ambitną, konsekwentną w działaniu, może być wzorem dla wielu innych młodych sportowców

Błażej Wiśniewski, bowling sportowy. Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe w 2007 roku. Zdobywca II miejsca w Grand Prix Polski w bowlingu sportowym (Poznań, kwiecień 2007, Bydgoszcz, październik 2007). Brał udział w rozgrywkach II Ligi Północ w bowlingu, w kategorii seniorów. Został powołany do kadry Polski juniorów co zaowocowało udziałem Mistrzostwach Europy w Helsinkach. Błażej Wiśniewski jest uczniem renomowanego III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Nie tylko osiąga sukcesy w swojej ulubionej dyscyplinie sportowej, ale łączy osiągnięcia sportowe z doskonałymi wynikami w nauce.

Daniel Wiśniewski, bowling sportowy. Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe w 2007 roku. Zdobywca VI miejsca w Mistrzostwach Polski w bowlingu sportowym (Poznań, styczeń 2007). Zadebiutował w rozgrywkach II Ligi Północ w bowlingu, w kategorii seniorów. Zdobył wyróżnienia i puchar dla najmłodszego zawodnika w Grand Prix Polski w bowlingu sportowym (Bydgoszcz, kwiecień 2007). Jest też zdobywcą I miejsca w turnieju ?Wakacje 2007? (Bydgoszcz, sierpień 2007). Daniel Wiśniewski jest sumiennym uczniem, osiąga dobre wyniki w nauce, co w połączeniu z częstymi wyjazdami na zawody, treningi i zgrupowania świadczy o jego zaangażowaniu i odpowiedzialności.

Michał Korycki, tenisista. Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe w 2007 roku. Michał Korycki jest zawodnikiem Sekcji Tenisa Stołowego Międzyszkolnego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie. W 2007 roku został za swoje osiągnięcia uhonorowany Nagrodą Burmistrza Miasta Kwidzyna.
Zajął I miejsca (drużynowo) w półfinałach Mistrzostw Polski w kategorii kadetów, zdobył brązowy medal w grze podwójnej na Mistrzostwach Polski Kadetów (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Opole 2007), IV miejsce w grze pojedynczej i brązowy medal w grze podwójnej na V Igrzyskach Młodzieży Państw Nadbałtyckich.

Amanda Nabożna, tenisistka. Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe w 2007 roku. Amanda Nabożna jest bardzo utalentowaną zawodniczką, która swoimi osiągnięciami promuje kulturę fizyczną nie tylko wśród osób niepełnosprawnych i udowadnia, że nie ma barier nie do pokonania. Zajęła I miejsce (drużynowo) w półfinałach Mistrzostw Polski w kategorii kadetów i awansowała do Mistrzostw Polski. Zdobyła brązowy medal w grze pojedynczej i podwójnej na Mistrzostwach Polski Niepełnosprawnych Seniorów w Tenisie Stołowym (Radom, maj 2007).

Mirosław Zęgota, kolarz. Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe w 2007 roku. Zdobywca dwóch złotych medali w jeździe na czas na 5000 i 1000 m na Ogólnopolskim Mityngu w Kolarstwie Olimpiad Specjalnych w Kwidzynie oraz zdobywca dwóch brązowych medali w tej samej dyscyplinie podczas XII Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Szanghaju. Mirosław Zęgota jest ambitnym i wszechstronnie utalentowanym zawodnikiem. Osiągając sukcesy w duchu ideałów olimpijskiego współzawodnictwa godnie reprezentuje powiat kwidzyński na arenie międzynarodowej.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja