BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Honorowe Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kwidzyńskiego

W sali teatralnej Kwidzyńskiego Centrum Kultury 3 marca 2003 r. wręczone zostały Honorowe Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kwidzyńskiego. Nagrody przyznawane są corocznie od 2000 r. Przyznaje się je za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego oraz wdrażanie w życie idei samorządności. Nagrody wręczyli Jerzy Godzik, Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego i Leszek Czarnobaj, Starosta Kwidzyński.

Honorowe Nagrody Przewodniczącego Powiatu Kwidzyńskiego

Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego - za inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju powiatu kwidzyńskiego oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych związanych ze społeczno-gospodarczym rozwojem powiatu. Towarzystwo podejmowało skuteczne działania mające na celu walkę z bezrobociem i aktywizację zawodową mieszkańców powiatu. Aktywnie włączyło się w działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży poprzez prowadzenie Funduszu Stypendialnego. Po raz pierwszy stypendia przyznane zostały przez Towarzystwo w roku szkolnym i akademickim 2000/2001. Otrzymało je 25 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 19 studentów. Liczba stypendystów Towarzystwa z roku na rok wzrasta. Aktualnie stypendia z Towarzystwa otrzymuje 76 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 63 studentów. Towarzystwo prowadziło ponadto szerokie działania upowszechniające proces integracji ze strukturami Unii Europejskiej. Nagrodę w imieniu Towarzystwa odebrał prezes Mieczysław Kulesz.
   

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p. w św. Józefa - za działalność na rzecz trwałości rodziny oraz udzielania jej wszechstronnej pomocy, w tym: za prowadzenie świetlicy środowiskowej. Opiekę i pomoc znalazło w niej 26 dzieci. Świetlica jest miejscem, w którym dzieci otrzymują posiłek oraz mogą odrobić lekcje i uczestniczyć w programie socjoterapeutycznym.Nagrodę przyznano także za prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w którym na pomoc oraz wsparcie mogą liczyć osoby i rodziny będące ofiarami przemocy lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej, za prowadzenie Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, w którym pomaga się dzieciom porzuconym i osieroconym poprzez pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych. Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w okresie swojej działalności doprowadził do 34 adopcji oraz przygotował 65 osób do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Ponadto ośrodek sprawuje opiekę nad 215 rodzinami zastępczymi, w których przebywa 284 dzieci. W imieniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p. w św. Józefa nagrodę odebrał prezes Andrzej Rupieta.

   
Sołectwo Obrzynowo - za krzewienie idei samorządności oraz aktywną działalność na rzecz integracji i rozwoju lokalnej społeczności, za przystąpienie do Programu Odnowy Wsi Pomorskiej i pozyskanie środków finansowych oraz przeprowadzenie remontu Sali Wiejskiej. Jest ona miejscem integrującym mieszkańców sołectwa. Nagrodę przyznano także za zapewnienie mieszkańcom możliwości szerokiego korzystania ze Szkoły Podstawowej w Obrzynowie, która stała się nie tylko placówką oświatową, ale także ważnym ośrodkiem kultury. Ponadto Sołectwo w Obrzynowie było organizatorem I Dożynek Powiatowych, inaugurujących przyjęty już zwyczaj corocznych obchodów Święta Plonów w Powiecie Kwidzyńskim. Wszystkie działania podejmowane przez Sołectwo Obrzynowo są wyrazem ogromnej troski i odpowiedzialności za rozwój swojej miejscowości i przyszłość jej mieszkańców. W imieniu Sołectwa Obrzynowo nagrodę odebrał sołtys Stanisław Żebrowski.
   
Lokalna Fundacja Filantropijna "Projekt" - za popularyzację filantropii w powiecie kwidzyńskim oraz za pozyskanie środków finansowych od lokalnych sponsorów. Fundacja przyznała organizacjom pozarządowym, szkołom i placówkom oświatowym z terenu powiatu grantów na realizację różnorodnych projektów i inicjatyw. Nagroda przyznana została także za zorganizowanie i przeprowadzenie akcji pod nazwą "Zaczarowany ołówek", która włączyła całą społeczność lokalną do udziału i pomocy w zbieraniu wyprawek szkolnych dla dzieci pochodzących z najuboższych rodzin. Lokalna Fundacja Filantropijna "Projekt" zaangażowała się ponadto w ogólnopolską akcję "Muzyczna agrafka", której zadaniem było szukanie muzycznych talentów. Podopieczny Fundacji Radek Kurek z Sadlinek, uczeń Szkoły Muzycznej w Gdyni w klasie fortepianu, przeszedł wszystkie eliminacje i został stypendystą "Muzycznej agrafki". Sukcesem Fundacji stało się również zorganizowanie po raz pierwszy dla mieszkańców Kwidzyna i okolic integracyjnej imprezy plenerowej pod nazwą "Święto Chleba". Fundacja była organizatorem koncertu promocyjnego płyty zespołu wokalno-muzycznego "Decyma" z Sadlinek. Nagranie płyty przez zespół było możliwe dzięki przyznanemu wcześniej przez Fundację grantowi. W imieniu Lokalnej Fundacji Filantropijnej "Projekt" nagrodę odebrał prezes Mieczysław Dzikowski.
   
Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej - za krzewienie idei przeciwpożarowej wśród młodzieży szkolnej poprzez organizację powiatowego turnieju wiedzy pożarniczej, organizację powiatowych zawodów sprawnościowo-bojowych dla młodzieży oraz seniorów, integrację społeczeństwa lokalnego poprzez coroczną organizację Dni Ochrony Przeciwpożarowej i Dni Strażaka, jak również przeprowadzenie po raz pierwszy w historii pożarnictwa plebiscytu na "STRAŻAKA ROKU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO". Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych był organizatorem specjalistycznego szkolenia medycznego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dzięki szerokim działaniom Zarządu pozyskano dla jednostek ochotniczych straży pożarnych środki i sprzęt specjalistyczny. W imieniu Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nagrodę odebrał prezes Mieczysław Warczak.
   

Honorowe Nagrody Starosty Kwidzyńskiego

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TOR-PAL - za prężną działalność na rynku krajowym i zagranicznym, ogromną dbałość o wysoką jakość zarządzania czego wyrazem jest wdrożenie systemu zarządzania jakością i zdobycie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9002 oraz certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również przystąpienie do wdrażania zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001.Przedsiębiorstwo spodziewa się otrzymać certyfikat ISO jeszcze w tym roku. TO-PAL zaangażował się ponadto we wdrażanie programu zagospodarowania odpadów drzewnych i produkcji biopaliwa w postaci granulatu drzewnego. Aktywnie uczestniczył w życiu społeczności lokalnej powiatu kwidzyńskiego wspierając finansowo liczne organizacje i instytucje funkcjonujące w powiecie. W imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego TOR-PAL nagrodę odebrał prezes Jan Szmiendowski.
   
Grażyna Gabriel - za aktywną działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych w powiecie kwidzyńskim, inicjowanie utworzenia oddziału dla dzieci z autyzmem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Barcicach, utworzenie przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kwidzynie Punktu Konsultacyjnego dla dzieci z autyzmem i problemami w komunikowaniu się. Grażyna Gabriel skutecznie pozyskiwała środki finansowe, przeznaczając je na organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Podjęła się realizacji wielu cennych projektów adresowanych do dzieci niepełnosprawnych, wśród których wymienić można chociażby projekt pod nazwą "Usprawnienie mowy", polegający na przeprowadzeniu indywidualnych zabiegów logopedycznych oraz wdrożeniu i propagowaniu nowych metod w dziedzinie porozumienia się i komunikacji oraz projekt "Rehabilitacja ruchowa", którego celem jest przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych na basenie oraz rehabilitacji indywidualnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
   
Ewa Romanow - za wzmacnianie rozwoju organizacji pozarządowych w powiecie kwidzyńskim, wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kwidzyńskiego, aktywne włączenie się w działania na rzecz realizacji programu "Biomasa jako alternatywne źródło energii" oraz podejmowanie innych działań na rzecz różnorodnych form wykorzystania wikliny, dzięki którym temat wikliny stał się na nowo odkrytym tematem charakterystycznym dla powiatu kwidzyńskiego. Ewa Romanow pozyskała dotację na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na zasilanie biomasą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kwidzynie. Jest autorem publikacji promujących działania podejmowane w powiecie kwidzyńskim w pismach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
   
Roman Szmelter, Agnieszka Lewandowska i Beata Pawłowska - za osiągnięcia w dziedzinie oświaty. Po raz pierwszy spośród kwidzyńskich szkół średnich Liceum Handlowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie, którego dyrektorem jest pan Roman Szmelter, w III edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Średnich "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" 2003 zajęło sto czterdziestą dziewiątą pozycję w skali kraju - na trzysta siedemdziesiąt trzy szkoły, które zostały sklasyfikowane spośród prawie sześciu tysięcy szkół średnich kończących się maturą. Warunkiem znalezienia się na liście najlepszych szkół w Polsce było posiadanie co najmniej dwóch laureatów lub finalistów szczebla centralnego olimpiad przedmiotowych w 2002 r. Ponadto szkoła znalazła się na dziewiątym miejscu wśród dwudziestu dwóch renomowanych szkół województwa pomorskiego, w tym jako pierwsza szkoła spoza aglomeracji wielkomiejskiej. Na ogólny sukces szkoły złożyły się nie tylko ambicje i zdolności uczniów, ale także praca wielu nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, w tym szczególnie pani Agnieszki Lewandowskiej i pani Beaty Pawłowskiej.
   
Magdalena Szachmytowska i Halina Bukowska - za zorganizowanie pomocy humanitarnej dla osób z wadami wzroku z terenu powiatu kwidzyńskiego, w ramach której z bezpłatnej pomocy optycznej skorzystało ponad trzy tysiące osób. Pomoc można oszacować na kilkaset tysięcy złotych. Magdalena Szachmytowska i Halina Bukowska nawiązały kontakt z organizacją charytatywną VOSH z Ohio w USA, która w ramach wolontariatu, przeprowadziła już kilkanaście profesjonalnych akcji humanitarnych na wszystkich kontynentach świata, polegających na wykonaniu kompleksowych badań wzroku oraz przydzielaniu okularów. Kwidzyn stał się pierwszym polskim miastem, do którego dotarli wolontariusze VOSH. Magdalena Szachmytowska i Halina Bukowska wzięły na swoje barki pełne logistyczne zorganizowanie akcji, począwszy od nawiązania kontaktów z VOSH poprzez badania i pobyt wolontariuszy, poświęcając swój czas, doświadczenie, wiedzę, a nawet pieniądze.
   

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja