BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Powiat Kwidzyński uruchamia rekrutację uczniów na rok szkolny 2021/2022 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Bloki dziedzin objęte wsparciem w ramach projektu (obszary):

 • matematyka, fizyka i informatyka
 • biologia i chemia
 • kompetencje społeczne
  (przy czym wsparcie w obszarze kompetencji społecznych skierowane jest do uczniów wykazujących uzdolnienia np. w takich przedmiotach, jak język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp., jednak nie do uczniów zainteresowanych edukacją artystyczną sensu stricto tj. muzyczną, plastyczną, taneczną itp.)

Formy wsparcia w ramach projektu:
Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać z:
1) lokalnych form wsparcia:

 • zajęcia pozalekcyjne
 • warsztaty rozwijające kreatywność
 • refundacja kosztów dojazdu (stypendia)
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)

2) form wsparcia o zasięgu regionalnym:

 • obozy naukowe,
 • konkursy indywidualne i zespołowe,
 • naukowe konferencje uczniowskie,
 • portal edukacyjny,
 • warsztaty specjalistyczne (projektowe),
 • spotkania i warsztaty autorskie

3) akademickich form wsparcia:

 • spotkania akademickie (zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning

Rekrutacja skierowana jest do:

 • uczniów VI, VII klas szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021,

Szczegółowe informacje o rekrutacji w obszarze: matematyka, fizyka i informatyka

 1. W w/w obszarze rekrutacja prowadzona będzie w trybie rekrutacji standardowej. Rekrutacja standardowa to nabór uczniów do projektu prowadzony corocznie przed rozpoczęciem realizacji form wsparcia w danym roku szkolnym.
 2. Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest w następujących etapach:
  1. złożenie wniosku o przeprowadzenie badań, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
  2. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie,
  3. test uzdolnień kierunkowych.

Zainteresowany uczeń składa:

 • wniosek o przeprowadzenie badań, arkusz nominacji i oświadczenia w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, działającym w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul Grudziądzka 8 (tel. 55 279 21 19), w terminie do 10 września 2021 r.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach (załącznik), korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

Liczba dostępnych miejsc łącznie w obszarze matematyka, fizyka, informatyka – 8 miejsc
W grupie szkoły podstawowej – 8 miejsc

 • matematyka- 3
 • fizyka – 2
 • informatyka- 3

Terminy rekrutacji:

 • przygotowania do rekrutacji – do 22.06.2021 r.
 • rozpoczęcie rekrutacji – od 23.06.2021 r.
 • przyjmowanie zgłoszeń uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie – do 10.09.2021 r.
 • 13.09.2021 r. – 24.09.2021 r. – badania psychologiczne w PPP
 • do 24.09.2021 r. – ustalenie list uczniów piszących TUK
 • do 8 października 2021 r. – przeprowadzenie TUK
 • do 15.10.2021 r. – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowych

Szczegółowe informacje o rekrutacji w obszarze: biologia i chemia oraz w obszarze kompetencje społeczne
W w/w obszarach prowadzona będzie rekrutacja standardowa w następujących etapach:

 1. złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. realizacja projektu kwalifikacyjnego,
 3. przekazanie rezultatu projektu,
 4. prezentacja projektów,
 5. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie, przy czym możliwe jest przeprowadzenie badań przed prezentacją projektów.”

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie składają wymagane dokumenty w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, działającym w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul Grudziądzka 8 (tel. 55 279 21 19), w terminie od 23 czerwca 2021 r. do 10 września 2021 r.
Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

Liczba dostępnych miejsc w obszarach: biologia i chemia oraz kompetencje społeczne łącznie 7 miejsc
W grupie szkoły podstawowej – 7 :

 • biologia – 2,
 • chemia – 2,
 • obszar kompetencji społecznych –3,

Brak naboru w grupie szkół ponadpodstawowych

Terminy rekrutacji:

 • przygotowania do rekrutacji – do 22.06.2021 r.
 • rozpoczęcia rekrutacji – 23.06.2021 r.
 • przyjmowanie zgłoszeń uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie – do 10.09.2021 r.
  (możliwość ew. rozszerzenia akcji informacyjnej w wypadku niewielkiego zainteresowania lub dodania dodatkowych kryteriów w wypadku zbyt dużej liczby chętnych)
 • praca nad projektami kwalifikacyjnymi, możliwość skorzystania ze wsparcia nauczyciela – od dnia złożenia wniosku do 10.09.2021 r.
 • przekazanie przygotowanych projektów – do 17.09.2021 r. w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8
 • prezentacja projektów, komisyjna ocena według określonych kryteriów – pomiędzy 24.09.21r. – 8.10.21r.
 • przygotowanie list: rankingowej/zakwalifikowanych/rezerwowej – do 15.10.2021r.
 • badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie – od 13.09.2021r. do 24.09.2021r.

Dokładne informacje na temat rekrutacji we wszystkich obszarach w ramach projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat kwidzyński”

Dokumenty do pobrania:

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja