BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Powiat Kwidzyński kontynuuje rekrutację uczniów na rok szkolny 2021/2022 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Bloki dziedzin objęte wsparciem w ramach projektu (obszary):

 • matematyka, fizyka i informatyka

 • biologia i chemia

 • kompetencje społeczne
  (przy czym wsparcie w obszarze kompetencji społecznych skierowane jest do uczniów wykazujących uzdolnienia np. w takich przedmiotach, jak język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp., jednak nie do uczniów zainteresowanych edukacją artystyczną sensu stricto tj. muzyczną, plastyczną, taneczną itp.)

Formy wsparcia w ramach projektu:

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać z:

1) lokalnych form wsparcia:

 • zajęcia pozalekcyjne

 • warsztaty rozwijające kreatywność

 • refundacja kosztów dojazdu (stypendia)

 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)

2) form wsparcia o zasięgu regionalnym:

 • obozy naukowe,

 • konkursy indywidualne i zespołowe,

 • naukowe konferencje uczniowskie,

 • portal edukacyjny,

 • warsztaty specjalistyczne (projektowe),

 • spotkania i warsztaty autorskie

3) akademickich form wsparcia:

 • spotkania akademickie (zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),

 • warsztaty tematyczne,

 • opieka mentorska,

 • e-learning

Rekrutacja skierowana jest do:

 • uczniów VI, VII klas szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021,

Szczegółowe informacje o rekrutacji w obszarze: matematyka, fizyka i informatyka

 1. W w/w obszarze rekrutacja prowadzona będzie w trybie rekrutacji standardowej. Rekrutacja standardowa to nabór uczniów do projektu prowadzony corocznie przed rozpoczęciem realizacji form wsparcia w danym roku szkolnym.

 2. Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest w następujących etapach:

  1. złożenie wniosku o przeprowadzenie badań, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,

  2. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie,

  3. test uzdolnień kierunkowych.

Zainteresowany uczeń składa:

 • wniosek o przeprowadzenie badań, arkusz nominacji i oświadczenia w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, działającym w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul Grudziądzka 8 (tel. 55 279 21 19), w terminie do 21 lutego 2022 r.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach (załącznik), korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych,

 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

Liczba dostępnych miejsc łącznie w obszarze matematyka, fizyka, informatyka – 4 miejsca
W grupie szkoły podstawowej –   4 miejsca

 • matematyka- 2

 • fizyka – 2

Terminy rekrutacji:

 • przygotowania do rekrutacji – do 22.06.2021 r.

 • rozpoczęcie rekrutacji – od 23.06.2021 r.

 • przyjmowanie zgłoszeń uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie – do 21.02.2022 r.

 • do 18.03.2022 r. – badania psychologiczne w PPP

 • do 18.03.2022 r. – przeprowadzenie TUK

 • do 31.03.2022 r. – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowych

Szczegółowe informacje o rekrutacji w obszarze: biologia i chemia oraz w obszarze kompetencje społeczne

W w/w obszarach prowadzona będzie rekrutacja standardowa w następujących etapach:

 1. złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,

 2. realizacja projektu kwalifikacyjnego,

 3. przekazanie rezultatu projektu,

 4. prezentacja projektów,

 5. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie, przy czym możliwe jest przeprowadzenie badań przed prezentacją projektów.”

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie składają wymagane dokumenty w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, działającym w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul Grudziądzka 8 (tel. 55 279 21 19), w terminie do 21 lutego 2022 r.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,

 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

Liczba dostępnych miejsc w obszarach: biologia i chemia oraz kompetencje społeczne łącznie 2 miejsca

W grupie szkoły podstawowej – 2 :

 • biologia – 1,

 • chemia – 1,

Brak naboru w grupie szkół ponadpodstawowych

Terminy rekrutacji:

 • przygotowania do rekrutacji – do 22.06.2021 r.

 • rozpoczęcia rekrutacji – 23.06.2021 r.

 • przyjmowanie zgłoszeń uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie – do 21.02.2022 r.
  (możliwość ew. rozszerzenia akcji informacyjnej w wypadku niewielkiego zainteresowania lub dodania dodatkowych kryteriów w wypadku zbyt dużej liczby chętnych)

 • praca nad projektami kwalifikacyjnymi, możliwość skorzystania ze wsparcia nauczyciela – od dnia złożenia wniosku  do 08.03.2022 r.

 • przekazanie przygotowanych projektów  – do 08.03.2022 r. w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8

 • prezentacja projektów, komisyjna ocena według określonych kryteriów do  18.03.2022r.

 • przygotowanie list: rankingowej/zakwalifikowanych/rezerwowej – do 31.03.2022r.

 Dokładne informacje na temat rekrutacji we wszystkich obszarach w ramach projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat kwidzyński”

Dokumenty do pobrania:

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja