BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2022 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2022 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

     Celem naboru jest zebranie wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy kandydatur osób zainteresowanych udziałem w pracy komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2022 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, w dniach 26 - 28 października 2021 r. o godz. 13.00

Zadania Komisji Konkursowej:

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
  3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

Wymagania stawiane kandydatom:
     W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

     Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn, w terminie do dnia 8 października 2021 r. drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter) - decyduje data wpływu zgłoszenia do starostwa. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

     W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego w oparciu o posiadane przez kandydatów kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja